Natural History

Natural History❄ [EPUB] ✼ Natural History By Carlos Fonseca ➝ – Heartforum.co.uk From Carlos Fonseca comes a dazzling, kaleidoscopic epic of art, politics, and hidden realitiesJust before the dawn of the new millennium, a curator at a New Jersey museum of natural history receives From Carlos Fonseca comes a dazzling, kaleidoscopic epic of art, politics, and hidden realitiesJust before the dawn of the new millennium, a curator at a New Jersey museum of Natural History receives an unusual invitation from a celebrated fashion designer She shares the curator s fascination with the hidden forms of the animal kingdom with camouflage and subterfuge and she proposes that they collaborate on an exhibition, the form of which itself remains largely obscure, even as they enter into a strange relationship marked by evasion and elisionSeven years later, after the death of the designer, the curator recovers the archive of their never completed project During a long night of insomnia, he finds within the archive a series of clues to the true story of the designer s family, a mind bending puzzle that winds from Haifa, Israel, to bohemian s New York to the Latin American jungle On the way, he discovers a cast of characters whose own fixations interrogate the unstable frontiers between art, science, politics, and religion an aging photographer, living nearly alone in an abandoned mining town where subterranean fires rage without end, who creates models of ruined cities a former model turned conceptual artist and a defendant in a trial over the very nature and purpose of art a young indigenous boy who has received a vision of the end of the world Reality is a curtain, as the curator realizes, and to draw it back is to reveal the theater of obsession Natural History is the portrait of a world trapped between faith and irony, between tragedy and farce A defiantly contemporary and impressively ambitious novel in the tradition of Italo Calvino and Ricardo Piglia, it confirms Carlos Fonseca as one of the most daring writers of his generation.

Carlos Fonseca Su rez was born in San Jos , Costa Rica in , and spent half of his childhood and adolescence in Puerto Rico In , he was named one of the twenty best Latin American writers born in the s at the Guadalajara Book Fair, and in he was included in the Bogot list of the best Latin American writers under forty He is the author of the novels Colonel L grimas Restless Books and Natural History Farrar, Straus and Giroux , and in , he won the National Prize for Literature in Costa Rica for his book of essays, La Lucidez del Miope He teaches at Trinity College, Cambridge, and lives in London.

Hardcover ✓ Natural History PDF Ä
  Hardcover ✓ Natural History PDF Ä who creates models of ruined cities a former model turned conceptual artist and a defendant in a trial over the very nature and purpose of art a young indigenous boy who has received a vision of the end of the world Reality is a curtain, as the curator realizes, and to draw it back is to reveal the theater of obsession Natural History is the portrait of a world trapped between faith and irony, between tragedy and farce A defiantly contemporary and impressively ambitious novel in the tradition of Italo Calvino and Ricardo Piglia, it confirms Carlos Fonseca as one of the most daring writers of his generation."/>
 • Hardcover
 • 320 pages
 • Natural History
 • Carlos Fonseca
 • English
 • 04 June 2018
 • 0374216304

10 thoughts on “Natural History

 1. Deniz Balcı says:

  im rahat etmedi yorumumu g ncelliyorum Spoiler vermeden yazmaya al t m, i iniz rahat olabilir Baz kitaplar biterken beni sersemletip gidiyor ki elim ba m aras nda oturup d nece im ey oluyorlar B yle anlarda bunun hakk n vermeye al yorum Bu tarz kitaplara da kendimce kran duyuyorum edebiyat n ba ka bir tad , nefesi olduklar i in Hayvan M zesi de yle romanlardan bir tanesi Roberto Bolano nun silik bir reenkarnasyonu ama ondan ba ms z son derece gelecek vadeden bir ya im rahat etmedi yorumumu g ncelliyorum Spoiler vermeden yazmaya al t m, i iniz rahat olabilir Baz kitaplar biterken beni sersemletip gidiyor ki elim ba m aras nda oturup d nece im ey oluyorlar B yle anlarda bunun hakk n vermeye al yorum Bu tarz kitaplara da kendimce kran duyuyorum edebiyat n ba ka bir tad , nefesi olduklar i in Hayvan M zesi de yle romanlardan bir tanesi Roberto Bolano nun silik bir reenkarnasyonu ama ondan ba ms z son derece gelecek vadeden bir yazarl n eseri Hayvan M zesi nde bana kal rsa 2666 n n omurgas rnek al nm Di er yandan ba ka bir benzerlikleri oldu unu d nmedi im gibi alakas z metinler olduklar n n da alt n izmem gerekir Silik kelimesi burada bir vg s zc olarak kullan lm t r Bolano nun a k nl , kelimenin olumsuzlu unu olumlu bir fazlal a evirmi tir Roman be b l mden olu uyor Her b l m kendinden nceki b l mlerin projeksiyonunda anlamlan yor ve geni liyor Anlam bir i gal gibi yava yava ve par a par a ger ekle iyor lk b l m Do a Tarihi nde ba karakterimiz ile moda tasar mc s Giovanna aras ndaki gizemli i birli inin tarihini ve geli imini izliyoruz Bu b l m tek ba na olduk a eksik t nl yor Sonradan bir zemine oturtaca m z baz zemin verilerini elde ediyoruz Di er yandan roman n avandgarde bir polisiye gibi esrarl ve kapal giden anlat m na tan kl k ediyoruz kinci b l m Enkaz Koleksiyoncusu ile birlikte anlat biraz a lmaya ba l yor Bitti inde yazar n kurgu konusundaki yetkinli ine olaca m z hayranl n sebebi rg ler de bu b l mde yap lmaya ba lan yor lk b l mde saplant larla dolu bir rutin g zler n ne serilirken, bu b l mde kitap i in hayati neme sahip olan sapma kavram ortaya at l yor Daha sonra da s k s k an msayaca m z sapma ile ilgili yazar Hayat b yle ge iyor, mr nden on y l alan sapmalarla diyerek hayat n sadece saplant lardan de il ayn zamanda sapmalardan da meydana geldi ini dile getiriyor Roman n b t n bir ailenin anatomisi oldu undan, yazar ikinci b l mde ontolojik olarak k kenlerine indi i ailenin varl k sorunsal n daha g r n l r k lmak amac yla k kleri a k a ele al yor Sapma kavram da bu noktada tam olarak yerini buluyor ve hik ye kadar kendi hayatlar m z n trafi ini de daha anla l r k l yor kinci b l m k talar aras nda bir aray n ya da kaybolu un yk s n anlat rken di er yandan da anlat lmad n a k ekilde hissettirdi i bir ikinci izledi in hayaletinden destek al yor Bu hayaletin g r nmezli i anlat n n g c n artt r yor nc b l m Sanat Yarg lan yor ise roman n kilit ve doruk noktas nceki iki b l me g re daha uzun sayfalar okuma f rsat na vard m z bu b l m bir g vde g sterisi Anlat burada d mlerle r l yor Bir s r karakter d hil oluyor ok sesli bir koroya d n yor hik ye A klanamayan baz olaylara ahit olurken di er yandan ok tart mal bir a da sanat tart mas n n i ine ekiliyoruz Bu noktada mesele ait oldu u sesten s yr l p daha evrensel bir boyuta ekiliyor Sanat ve edebiyat tarihinden ge mi bir ok tart mal olay ve isim bir ekilde romana d hil ediliyor Okumas n n da, zerine d nmesinin de en keyifli oldu u b l m oluyor haliyle Di er yandan yazar n ciddi birikimi burada hissediliyor ve Fonseca kitab n klasmanlar zerine bu b l mle ta may ba ar yor Ancak ilk iki b l mde de hissedilen ama izlenemeyen ikincil bir yk n n varl n n esrar burada doruk noktas na ula yor yle ki karakterlerin a z nda da bir meseleye d n yor Bu b l m n getirdi i tart malar romandan ba ms z ayr ca uzun ve ayr nt l bir ekilde tart labilir A k as tek bir oturu ta okudu um bu b l me ok b y k bir hayranl k duydu umu ve normalde d rt verece im puan be e ekmemde en nemli sebebin bu oldu unu s yleyebilirim Sanat alan nda okumu ve al an biri olarak a da sanat tart malar ve hukukun kar s nda sanat n dedi i bedeller konusunda ok kere d nm biriydim Fonseca benim on be y ll k okumalar m ve sorgulamalar m benden ba ms z bu alandaki ok nemli tart malar bir b l me s d rabilmi Hakikaten takdirlik bir rnek, alk l yorum.D rd nc b l m G neye Y r y ilk b l mde gizlenen ikincil ve merak edilen yk y bizlere sunuyor Bu b l m hem roman n bo luklar n doldurmam z sa larken, di er yandan nc b l m n ba karakteri San k etrafl ca anlamam z sa l yor B l m n sonunda karakterin fark ndal etkileyici bir sona sebep oluyor Bu romanc n n afili hamlesinden ziyade hayat n kendisi gibi hissediliyor nc b l m anlamak ad na da tuz ve biber oluyor.Son b l m Sondan Sonra ise romanc n n bitirme hamlesi oluyor Birinci b l mde sundu u hik yeyi, di er b l mlerin yard m yla bu b l mde birbirine ba layarak sonland r yor Eksik ve karanl k b lgeler kal yor mu Muhakkak Ama bu da i in tatl cazibesi oluyor Romanc n n buradaki hamlesi eserin temel meselelerini, sundu u kuramsal perspektiften anlamam za pratikte yard mc oluyor O y zden roman aya a kald ran nemli bir son b l m oldu unu d n yorum ok spoiler vermeden, kitab anlatmadan rg n n g c nden bahsetmeye al t m Hasta hasta zorla yazd mdan daha fazla devam etmeyece im fakat Hayvan M zesi nin tam anlam yla kafa a an bir metin oldu unu s yleyebilirim Al k oldu umuz romanc l ktan uzakta yeni bir ey sunmas da bonusu Listenize al p, okuman z ve kendiniz tecr be etmenizi tavsiye ederim.Herkese iyi okumalar diliyorum.8,5 10

 2. Aslı Can says:

  Todorov, Edebiyat Kavram nda Blanchot un Gelecekteki Kitap ndan yle bir al nt yap yorRoman bi imi yasas z, bi imsiz, ilkesiz yap tlar de il, ancak yasay bi imlendiren ve ayn zamanda bu yasay ortadan kald ran kendi istisnalar n reterek geli ebilirdiHer seferinde bir s n ra var lan bu s ra d yap tlar i inde, ayn zamanda k stah ve zorunlu sapmay olu turan bu yasa y ancak istisna a a karabilirCalvino, g zleri a k okuyanlar bir zen bah esiyle d llendirir Bolano, h Todorov, Edebiyat Kavram nda Blanchot un Gelecekteki Kitap ndan yle bir al nt yap yorRoman bi imi yasas z, bi imsiz, ilkesiz yap tlar de il, ancak yasay bi imlendiren ve ayn zamanda bu yasay ortadan kald ran kendi istisnalar n reterek geli ebilirdiHer seferinde bir s n ra var lan bu s ra d yap tlar i inde, ayn zamanda k stah ve zorunlu sapmay olu turan bu yasa y ancak istisna a a karabilirCalvino, g zleri a k okuyanlar bir zen bah esiyle d llendirir Bolano, havada d n p duran matematik kitaplar n n bo lu a yazd geometrik iirleri okumay retir Gombrowicz d nyay utanga popolar m zesine evirir ve onu okuduktan sonra, tam a layacakken g lesiniz gelir Hepsinin ortak noktas istisna yaratmakt r Edebiyat, okurunu sonsuz istisnalarla d llendirir Edebiyat n yasas , ezber bozmak, akl m z almakt r Zaman bizi oradan oraya s r klerken, edebiyat da her an bu s r klenmeyi kaydetmenin, ona direnmenin, sava a man n, onunla oynaman n yepyeni yollar n retiyor bize Fonseca neredeyse ya t m bir yazar ve sayesinde yepyeni eyler ke fettim.Hayvan M zesi, uzun zamand r okudu um en ars z sapma ve hayli sevindirici istisnalardan birisi Bana delirmenin, kaybolman n, yok olman n ve arp c olman n yepyeni yollar ndan birini retti Fonseca Bir de edebiyat n asla lmeyece ini Bu kitap, bin y l sonra yaz lm bir destan.Ben, bin y l geriden onu okuyabilen bir mucitim Fonseca yla biz, binlerce y ld r yanan ayn alevlere, ayn b y lenmi g zlerle bak yoruz ama o, bu ate i daha nce kimsenin g stermedi i bir ustal kla eline al yor Bize binbir ba l canavar tasvir etmekle kalm yor, onunla nas l ba a kaca m za dair m thi bir taktik de sunuyor Okuyabilen herkese okumas n , bu kitapta kaybolmas n , ne anl yorsa anlamas n , zerine d nmesini ve bu kitab nas l kullanaca n ke fetmesini tavsiye ederim Bu sadece bir roman de il sanat tarihi kuram kaybolma ve belirme rehberi alev ar ivi m thi bir yalan makinesi bir palimpsest ahsi bir mektup ve tabii ki de bir bardak altl Beni ylesine a rtt ve yle umut verdi ki, Hayvan M zesine goodreads l e iyle alt puan veriyorum

 3. Banushka says:

  ad n bilmedi imiz karayipli anlat c n n bir modac yla olan ortakl yla ba l yor roman ne oldu unu hi bir zaman bilemeyece imiz ve tamamlanamayan bir ortakl k ilk b l m modac giovanna n n l m nden sonra al nan bir zarf sebebiyle anlat c n n ge mi i hat rlamas ndan olu uyor.giovanna ve ailesi roman n as l ba kahramanlar babas n n hayat bir b l m , annesi ise neredeyse roman n merkezini olu turuyor anne ve babas ndan bir ekilde ayr lm ve ad yla soyad n de i tirmi giovanna n n gizemi ad n bilmedi imiz karayipli anlat c n n bir modac yla olan ortakl yla ba l yor roman ne oldu unu hi bir zaman bilemeyece imiz ve tamamlanamayan bir ortakl k ilk b l m modac giovanna n n l m nden sonra al nan bir zarf sebebiyle anlat c n n ge mi i hat rlamas ndan olu uyor.giovanna ve ailesi roman n as l ba kahramanlar babas n n hayat bir b l m , annesi ise neredeyse roman n merkezini olu turuyor anne ve babas ndan bir ekilde ayr lm ve ad yla soyad n de i tirmi giovanna n n gizemi pe inde gidiyoruz asl nda roman boyunca ama bu arada modern d nyan n insan itti i parapsikolojik olaylar ve sanat n anlam roman n ana meseleleri bir dava boyunca ger ek nerde biter sanat nerde ba lar sorusunu koval yoruz ki roman n sonu da buna ba lan yor.okudu um zaman sava l klar na denk geldi i i in biraz zor odakland m, latin amerikal gen yazarlar n ger ekle bu kadar i i i e ama bir taraftan da oyunlu metinlerini okumak kolay olmuyor.ama ok yenilik i ve ok sa lam haz rlan lm bir roman sadece kafay iyi toparlay p okumak laz m kitap hakk nda agos a yazd m.https tembelveyazar.blogspot.com 20

 4. Erkan says:

  Olduk a orijinal bir metin okudu umu s yleyerek ba layay m S rf bu durum bile roman n k ymetini art r yor Ama sadece bu da de il, gerek kurgusuyla gerek yazar n ok gen ya ndaki bilgi birikimi ve maharetiyle de kendine hayran b rakan bir roman oldu Zaman zaman okurla yani bizzat benimle oynad hissine kap ld m oldu bu da ayr ca etkiledi beni Biraz sanat ve sanat tarihi biraz felsefe, biraz polisiye. Roberto Bolano tad ald m, bence yeni bir efsane do uyor olabilir.Kitab okurken akl m Olduk a orijinal bir metin okudu umu s yleyerek ba layay m S rf bu durum bile roman n k ymetini art r yor Ama sadece bu da de il, gerek kurgusuyla gerek yazar n ok gen ya ndaki bilgi birikimi ve maharetiyle de kendine hayran b rakan bir roman oldu Zaman zaman okurla yani bizzat benimle oynad hissine kap ld m oldu bu da ayr ca etkiledi beni Biraz sanat ve sanat tarihi biraz felsefe, biraz polisiye. Roberto Bolano tad ald m, bence yeni bir efsane do uyor olabilir.Kitab okurken akl ma Ola an pheliler filmi geldi Kevin Spacey kendisini sorgulayan polis memuruna t rl hikayeler anlat yor ya hani, kedinin fareyle oynad gibi oynuyor anlatt hikayeler ve verdi i ayr nt larla te kitab okurken ben de bu hissiyattayd m Birbirine ge mi ok say da hikaye ve hepsi bir b t n n par as ve bu b t nl k asla bozulmuyor, alakas z bile g r nse bu b t ne hizmet ediyor her biri Yazar n ok ey mi anlatt n ya da asl nda hi bir ey anlatmay p anlatt klar yla okura bir yan lsama ya atmaya m al t n sorgulad m Bunu becerebilmek nas l bir yetenektir Roman bitti ama cevab hala bilmiyorum B y l bir romand bu

 5. Gorkem says:

  Hayvan M zesi anlat lmas ciddi anlamda ok zor kitap Fakat bir tan mlama yapmam gerekirse, farkl co rafik b lgeleri ve farkl zamanlar anlatabilen son derece zekice ok katmanl kitap.Bunlar n nedenini, Carlos Fonseca n n biyografisini okudu umuzda daha net anlayabiliyoruz Fonseca, Costa Rica da do mu , Porto Riko da b y m , e itimini ABD de bitirmi ve u an da ngiltere de ya ayan bir gen yazar Bu farkl k lt rel yap lar n ve hareket etme olgusunun Hayvan M zesi nin kalbinde kitab n an Hayvan M zesi anlat lmas ciddi anlamda ok zor kitap Fakat bir tan mlama yapmam gerekirse, farkl co rafik b lgeleri ve farkl zamanlar anlatabilen son derece zekice ok katmanl kitap.Bunlar n nedenini, Carlos Fonseca n n biyografisini okudu umuzda daha net anlayabiliyoruz Fonseca, Costa Rica da do mu , Porto Riko da b y m , e itimini ABD de bitirmi ve u an da ngiltere de ya ayan bir gen yazar Bu farkl k lt rel yap lar n ve hareket etme olgusunun Hayvan M zesi nin kalbinde kitab n ana temas n olu turan dedektiflik temas n t m kitap boyunca hissediyoruz.Bu durumda Hayvan m zesinde resimlerle, g nderimlerle dolu, okuru kitab n bir par as olmas n iyi ki zorunlu hale getiriyor Fonseca t m kitap boyunca W.Sebald a inan lmaz g nderimler ile selam akmas benim gibi Sebald seven bir okur i in m thi bir keyif ya att Fonseca da Vila Matas gibi Vila Matas n deneme t r anlat m ndan bahsetmiyorum yazarlar n ve d n rlerin kavramsal yap lar n okura bazen meydan okurcas na g stermesi bazen rahats zl k hissettirse de Hayvan M zesi phesiz bu y l n en g zel kitaplar ndan birisi Sonu olarak, Carlos Fonseca n n di er kitaplar umar m dilimize en yak n zamanda evrilir Benim ad ma bu y l keyif ald m birka kitaptan biriydi.Herkese iyi okumalar 10 9

 6. Hakan says:

  harika bir y z sayfayla ba l yor roman, bir t r giri sonra a l yor ve sonuna kadar alan , zaman , meseleleri geni liyor kimlik ki ilik, ger ek kurmaca, hukuk adalet ili kisi, a da sanat tart malar , varolu sal sorunlarher b l m n merkezinde farkl ki iler, farkl temalar, farkl dil ve slup ne k yor bir b l mde tarihe, siyasete, felsefeye dal p kurmacadan uzakla rken, ba ka bir b l mde polisiyeye y nelebiliyor bu de i im i inde ki iler, roman ki ilerinin tamam kendi de i imleri harika bir y z sayfayla ba l yor roman, bir t r giri sonra a l yor ve sonuna kadar alan , zaman , meseleleri geni liyor kimlik ki ilik, ger ek kurmaca, hukuk adalet ili kisi, a da sanat tart malar , varolu sal sorunlarher b l m n merkezinde farkl ki iler, farkl temalar, farkl dil ve slup ne k yor bir b l mde tarihe, siyasete, felsefeye dal p kurmacadan uzakla rken, ba ka bir b l mde polisiyeye y nelebiliyor bu de i im i inde ki iler, roman ki ilerinin tamam kendi de i imlerini ya yorlar ayn zamanda herkes s rekli de i en bir zeminde de i iyor, d n yor yazar temalar n ustal kla i lerken, insan karma as na daha d z bak yor maalesef roman ki ileri ak i inde g revlerini yap yor, rollerini oynay p ekiliyorlar edebiyat kurmaca d anlay na benzer bir anlay s z konusu karakterler zerinden derinle miyor roman bu belki bir tercih, belki ok ey anlatma tercihinin ka n lmaz sonucu s rekli zemin de i tirerek geni leyen roman sondan sonra adl son b l mde kendini toparlama b t nleme abas yla sona eriyor bu anlamdaki b t n, i erik olarak de erli tart mac , sorgulay c , ufuk a c bir yan var i eri in edebiyat ise bir ad m, en az bir ad m gerisinde bu g c n

 7. Seda Işik says:

  Bu aralar ne g zel kitaplar okudum ya, ok keyifliyim.

 8. Kasa Cotugno says:

  A very slippery novel to categorize, this was perfect reading while under quarantine There was so much lush imagery, so well described, and so much foggy, middle of the night atmosphere Our narrator receives a nighttime summons from a famous designer who wants to collaborate on a project, using his expertise as a natural museum curator for her collection employing patterns found in nature, camouflage From this incident springs a quest for truth, an examination into what is the true meaning of A very slippery novel to categorize, this was perfect reading while under quarantine There was so much lush imagery, so well described, and so much foggy, middle of the night atmosphere Our narrator receives a nighttime summons from a famous designer who wants to collaborate on a project, using his expertise as a natural museum curator for her collection employing patterns found in nature, camouflage From this incident springs a quest for truth, an examination into what is the true meaning of art and a journey of discovery From deep night rambling in the Bowery to sun soaked Costa Rica, to the past and possibly to promises of the future do photographs really capture the exact moment, or are they lies as has been noted elsewhere, or portents of the future as is posited here I particularly loved a digression into the work of Edward Hopper, a favorite of mine, who the narrator discovers while killing time at the Met during a torrential downpour He becomes besotted with Hopper, noting that Hopper s power to hold the viewer I loved the density of the prose, which may be thanks in no small part to the fine translation Highly recommended

 9. ahmet says:

  Son s z nde Fonseca Edebiyat var olandan yola karak delirmekten ho lan r der delili in k y s nda harikulade Bir yolculu a kar yor delili in en iyi itiraz bi imi oldu una ikna ediyor okuru

 10. Leylak Dalı says:

  M thi bir kitap okudum 33 ya ndaki bir yazar n bilgi birikimine hayran oldum, katman katman a lan bu detayl kitab yazabilmek i in ne okudun, ne ya ad n, neler ara t rd n Carlos Fonseca u tats z g nlerde beni g ndemden uzakla t r p i ine eken bir okuma oldu Fakat san lmas n ki sular seller gibi okunuyor, zor ama son derece ufuk a c bir kitap, bence bir hazine sand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *