Tanpinar's 'Five Cities'
   Tanpinar's 'Five Cities'
Ahmet Hamdi Tanpinar, poet, novelist and critic, was a professor of Ottoman and Turkish literature at Istanbul University His Five Cities was first published in Turkish as Be ehir in 1946 and revised in 1960 It consists of five lyrical essays, each focused on a city significant in Anatolian history and in Tanpinar s emotional life.Part history, part autobiography, part poetic meditation on time and memory, Five Cities is Proustian in style, with a tension between a backward looking melancholy and a concern for the unpredictable future of his country Comparable to Nobel Laureate Orhan Pamuk s Istanbul Memories of a City , Five Cities emphasizes personal attitudes and reactions but has a wider scope of geography, history and culture.Ruth Christie s translation of Be ehir makes the essays, which are as aesthetically appealing as a novel, available to readers of English for the first time. New Read eBook Tanpinar's 'Five Cities' by Ahmet Hamdi Tanpınar – heartforum.co.uk

Ahmet Hamdi Tanp nar 23 June 1901 24 January 1962 was one of the most important modern novelists and essayists of Turkish literature He was also a member of the Turkish parliament the Grand National Assembly of Turkey between 1942 and 1946.Tanp nar was born in Istanbul on 23 June 1901 His father was a judge, H seyin Fikri Efendi H seyin Fikri Efendi was Georgian from Ma ahel Tanp nar s mother died at Mosul, when Tanp nar was thirteen Because his father s vocation required frequent relocation, Tanp nar continued his education in several different cities, including Istanbul, Sinop, Siirt, Kirkuk, and Antalya After quitting veterinary college, he resumed his educational career at the Faculty of Literature at Istanbul University, which he completed in 1923 As a literature teacher, he taught at high schools in Erzurum 1923 1924 , Konya, Ankara, the Educational Institute of Gazi and the Fine Arts Academy At the Fine Arts Academy, besides teaching literature, Tanp nar taught in branches of aesthetics in arts, history of art and mythology 1932 1939 From 1942 to 1946, he entered the Turkish National Assembly as parliamentar of Kahramanmara In 1953, he made an extensive journey to Europe, traveling many countries within six months such as France, Belgium, Holland, England, Spain and Italy Tanp nar died of a heart attack on the 24 January 1962 in Istanbul His grave is in the A iyan Graveyard, Istanbul.He is one of the most important authors of Turkish literature, successfully combining Eastern and Western cultures within his writings Yahya Kemal Beyatl played an important role in his upbringing In his poetry, he uses Turkish classical music and dreaming as the textile of his works Both in his poetry and novels psychological analyses, history, the characteristics of his time, the binding between the society and the individual, dreams and the problems of civilization are given a great place One of his most significant works is The Time Regulation Institute Saatleri Ayarlama Enstit s The novel has been widely acclaimed as an ironic criticism of the bureaucratization process with the implication that its title suggests, though that is not what the book is all about In fact, the book can be read from quite different perspectives, and cannot be exhausted in only one reading First of all, it is a great psychological analysis of a man who suffers from being unable to adapt himself to his time, in other words to modern times So the fact of bureaucratization is indeed incorporated into a broader problem modernization and its impact on the individual Most of the characters of the novel seem to be struggling in strange ways in order to survive in modern times In this way, the concept of time occupies a central place, giving a deeper sense, even a philosophical taste to the novel.

Download 
   Tanpinar's 'Five Cities'
 – heartforum.co.uk
 • ebook
 • 228 pages
 • Tanpinar's 'Five Cities'
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • English
 • 05 January 2018
 • 1783088494

10 thoughts on “ Tanpinar's 'Five Cities'

 1. Celil says:

  Bitmesin diye g nlerce direndim Kald m yerlerden nce ba lad m Araya ba ka kitaplar falan ald m Kendisine fotograf dergisi muamelesi yapt m g zellik En sonunda, kitapl kta s rt s rta duran di erlerinden farkl olarak, kapa bana bakacak ekilde yerle mi , g nl n m sultan olmu , her bak mda sel m verdi im bir Dost a d n m t r, vessel m En sevdi im b l mler, stanbul u tabii ki ba a al yor, onu ay r yorum Erzurum ve bir lokum k vam ndaki Bursa da Zaman d Zaman m Di erleri Bitmesin diye g nlerce direndim Kald m yerlerden nce ba lad m Araya ba ka kitaplar falan ald m Kendisine fotograf dergisi muamelesi yapt m g zellik En sonunda, kitapl kta s rt s rta duran di erlerinden farkl olarak, kapa bana bakacak ekilde yerle mi , g nl n m sultan olmu , her bak mda sel m verdi im bir Dost a d n m t r, vessel m En sevdi im b l mler, stanbul u tabii ki ba a al yor, onu ay r yorum Erzurum ve bir lokum k vam ndaki Bursa da Zaman d Zaman m Di erleri mek nken, neden Bursa...

 2. huzeyfe says:

  Hayat m zda kaybolan eylerin ard ndan duyulan z nt ile yeniye kar beslenen istiyak Bu kitab bundan daha g zel zetleyecek bir c mle bulam yorum.Y llard r her yeni bir ehre ta nd mda ve hayat ma yeni bir sayfa a t mda bende olu an bu hi...

 3. Laila says:

  Tanp nar n e siz anlat m yla 5 ehir zellikle stanbul u kaleme ald sat rlar retici ve dilin iirsel anlat m yla b y leyiciydi Ara t racak pek ok eyim oldu diyebilirim Bil miktarda yer imi kulland m stanbul dan sonra en ok Bursa anlat m n sevdim teki ehirleri g rmedi imden bana o kadar etkileyici gelmemi olabilir, bu yazar n de il benim eksikli im Hani baz kitaplar vard r, hayat n z n belli b l ...

 4. Metin Yılmaz says:

  Naif, zarif, kibar ve g zelliklerle dolu bir T rk e ile anlat lan, be ehrin yk s Okudu um ilk Ahmet Hamdi Tanp nar eseri Be ehir, etkileyici bir anlat ma sahip Az biraz uzun zamanda okunmam n nedeni isr en son ehir olan stanbul da beklentimden ok daha a r bir ilerleme olmas d r Di er ehirlerde ak c bir bi imde okunan kitap, bir anda trafi i gibi yava latt beni Zaten kitab n yar s stanbul Uzatmaya gerek yok enfes bir kitap, mutlaka okunmal yazarlar m zdan Ahmet Hamdi Naif, zarif, kibar ve g zelliklerle dolu bir T rk e...

 5. Mustafa Şahin says:

  Kitab n neredeyse tamam stanbul a ayr lm ancak bu, di er ehirlere dair yaz lanlar n i eri inin az oldu u anlam na gelmiyor Temel olarak her ehirde tarihi yolculuklara kar yor bizi Tanp nar Saraylardan, hanlardan, zellikle mimariden ve m zikten bahsediyor Sel uklu ve zellikle Osmanl d nemine ait u suz bucaks z rnekle...

 6. Özgür Tekin says:

  ok bildi ime de il ama muhtemelen T rk edebiyat n n en donan ml yazarlar n n ba nda geliyordur Ahmet Hamdi Be ehir kitab lkemizin be ehrini tarih, din, edebiyat, sanat, m zik, felsefe daha bilmem ne a lar ndan ele al yor ehir rehberi yazma hadisesinde yle y ksek bir standart ki bu kitap, ehirler hakk nda yaz yazanlar Ahmet Hamdi den nefret ediyorlard r Belki tek tesellileri dilinin gittik e eskiyor olmas olabilir T rk yazarlar aras nda Klasik T rk M zi ine Ahmet Hamdi kadar ok bildi ime de il ama muhtemelen T rk edebiyat n n en donan ml yazarlar n n ba nda geliyordur Ahmet Hamdi Be ehir kitab lkemizin be ehrini tarih, din, edebiyat, sanat, m zik, f...

 7. Özlem Güzelharcan says:

  Tanp nar dan stanbul, Ankara, Konya, Bursa ve Erzurum zerine muhte em bir anlat fakat bahsetti i eyler ehirlerin ok tesinde asl nda c mleleri insan ruhunun en derin noktalar nda bir yerlere dokunuyor, asl hedefi bu Tanp nar n kitapta okuyucuya sordu u can al c ...

 8. M. says:

  Ankara y bir rp da okuduktan sonra Erzurum da uzunca zaman kaybettim Konya da tan d k birka isim ge ince ilgim biraz daha artt Bursa y okurken Erzurum un bende hi hat ras olmad i in beni biraz s kt n anlad m Ama bu benden kaynaklan yordu Ahmet Hamdi Tanp nar n slubuna hayran m Bursa yle naif, yle g zel ve i ten...

 9. Merve says:

  Zor ilerliyor, tabi ki dili a r geliyor ama tasvirler ger ek bir zeka r n Bu al ma bittikten sonra ehir yava yava ,t pk bug n i in verebilece i her eyi verdikten sonra,sizden uzakta ge mi ocuklu unu ve gen li ini de hediye etmek isteyen, kesik, ba bo hat rlamalarla onlar anlatan, g zel ...

 10. Aslihan says:

  T rkiye nin tarihi miras n n en yo un oldu u ehirlerden stanbul, Ankara, Bursa, Konya ve Erzurum u Tanp nar n romanlar ndan a ina oldu umuz ak c l kla okumak, her bir ehrin uyand rd duygular Tanp nar n neredeyse elle tutulur hale getirdi i betimlemeleriyle kavramak herhangi bir gezi kitab nda bulunamayacak bir tat Tanp nar her bir ehir i in tarihin ve sanat n, mimarinin ve do an n varl n , ehrin ruhuna kat...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *