Es visu mūžu mīlējusi esmu
   Es visu mūžu mīlējusi esmu
Dzejas izlase, kur apkopoti dzejo u kr jumi V rpu valoda , Uz tavu vesel bu, zeme , Vasaras vid , Galot u gaisma , Tre bezgal ba , Klusuma krast , V l vienai upei p ri , L dz saulei aizdom t , Metamorfozes , Stari un Vir u karogs.Sast d jusi Dzidra V rdaune. Free Download [ Es visu mūžu mīlējusi esmu ] Author [ Ārija Elksne ] For Kindle ePUB or eBook – heartforum.co.uk

rija Elksne, meitas uzv rd Grieti a, dzimusi 1928 gada 7 febru r R g , m zi a imen B rn ba pag jusi Krustpil M c jusies C su 1 pamatskol un J kabpils vidusskol.No 1947 l dz 1953 gad stud jusi medic nu R gas Medic nas instit t , tur 1957 gad pabeigusi ar aspirant ru Studiju laik str d jusi par rsti emeru sanatorij No 1956 l dz 1965 gadam bija R gas Medic nas instit ta docente.Medic nas instit ta absolventei jaunajai rstei rijai Grieti ai pirm darbavieta bija emeru sanatorija Tur vi a iepazin s ar studentu Aleksi Demidovu, kas str d ja par in enieri elektri i, un apprec j s P c prec b m pie musi uzv rdu Demidova 1952 gad vi u imen piedzima meita, bet laul ba izjuka rijas Elksnes pirm publik cija bija 1956 gad urn l Padomju Latvijas Sieviete public tie dzejo i 1960 gad tika izdots dzeja kr jums V rpu valoda rija Elksne latvie u valod tulkoja krievu dzejnieku darbus A.Ahmatovu, A.Bloku, A.Pu kinu, M ermontovu, k ar F.Dostojevska, K.Manna rom nus un citu autoru darbus No 19690 gada vi a bija Latvijas PSR rakstnieku savien bas biedrs 1975 gad .Elksnei tika pie irts LPSR nopelniem bag t kult ras darbinieka nosaukums 1976 gad par dzejo u kr jumu Klusuma krast.Elksne sa ma LPSR valsts pr mijuElksnei izdoti vair k k 10 dzejo u kr jumi, tostarp V rpu valoda 1960 , Uz tavu vesel bu, zeme 1963 , Vasaras vid 1966 , Galot u gaisma 1968 , Tre a bezgal ba 1971 , Klusuma krast 1973 , L dz saulei aizdom t 1977 , Stari 1982 , Vir u karogs 1986 u.c.Elksnes dzeja ir savdab ga ar savu tie umu atg dina v rsm s uzrakst tu p rskatu par dz vi, tur atspogu ojas da di dz ves posmi un ar to saist tie p rdz vojumi.1968 gad rija st j s otraj laul b ar operdziedoni Mi eli Fi eru un vi iem piedzima d ls imenes dz ve pieredz ja gan virsotnes, gan kritumus V l k rijai par d j s vesel bas probl mas un s k s depresijas 1984.gada vasar , smagas slim bas pieveikts, m b aizg ja Mi elis Fi ers Draugi bija ar riju ar vi as dz ves smagaj s, melnaj s dien s, mierin ja un pal dz ja, k var ja, un rija izmis gi c n j s par sevi, jo par visu vair k tagad m l ja b rnus Ta u vi as sirds bija sa rd ta, dv sele noplicin ta Depresijas l kmes k uva bie kas un ilg kas rija Elksne mirusi 1984 gada 29 septembr R g Vi a dz vi beidza izdarot pa n v bu rija Elksne apbed ta Baltezera kapos.

I love to read Ārija Elksne ↠ 
   Es visu mūžu mīlējusi esmu
 ✓ coptology Ø Download – heartforum.co.uk
 • Hardcover
 • 446 pages
 • Es visu mūžu mīlējusi esmu
 • Ārija Elksne
 • Latvian
 • 17 September 2018
 • 541000325X Edition Language Latvian Other Editions None found All Editions

10 thoughts on “ Es visu mūžu mīlējusi esmu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *