എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകള്‍ (ആനന്ദ്‌ )

എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകള്‍ (ആനന്ദ്‌ )➺ [Reading] ➼ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകള്‍ (ആനന്ദ്‌ ) By Anand ➯ – Heartforum.co.uk Best Ebook എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകള്‍ ആനന്ദ്‌ Author Anand This is very good and a main topic to read the readers are very amazed and always Best Ebook, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകള്‍ ആനന്ദ്‌ Author Anand This is very good and a main topic to read, the readers are very amazed and always take inspiration from the contents of the book.

P Sachidanandan born who uses the pseudonym Anand is an Indian writerAnand writes primarily in Malayalam He is one of the noted living intellectuals in India His works are noted for their philosophical flavor historical context and their humanism Veedum Thadavum and Jaivamanushyan won the Kerala Sahithya Academy Award Marubhoomikal Undakunnathu won the Vayalar Award He did not acce.

എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട
  • Paperback
  • 139 pages
  • എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകള്‍ (ആനന്ദ്‌ )
  • Anand
  • Malayalam
  • 03 January 2016

10 thoughts on “എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകള്‍ (ആനന്ദ്‌ )

  1. Anejana.C says:

    The best thing I felt about Anand's writing is the way he uses language Not to emphasise nor to de emphasise but emphatically putting it across all the same He doesn't get emotional and make you feel for him yet his objective characters lay before you a subjective overview of their world that is all the time reaching to you and many a times leaving behind a disturbing trail behind which you can't help ponder over and over againThis book is again a collection of short stories he had written across a span of years each one different and subtly significant in its own ways

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *