Sinan - Bir Düşsel Yaşamöyküsü
   Sinan - Bir Düşsel Yaşamöyküsü
Abidin Dino, t m ya am boyunca Anadolu topraklar nda boy atm ozanlara, mimarlara, klara derin bir ilgi duymu tu Ama Anadolu nun iki deh s vard ki, onlara tutkusu bamba kayd Biri Yunus Emre, biri de Mimar Sinan Sinan n sanat zerine d nem d nem dergilerde yaz lar yazm t Abidin Dino Ama belki de kimsenin akl na gelmeyecek bir ey daha yapm , oturum kendi imgeleminden s zd bir ya am yk s kaleme alm t usta i in.Sinan, ger ek ya am yk s de il, bir ustan n ustaya bi ti i d sel bir ya am yk s Mimar Sinan n do du u, ocuklu unu ya ad topraklarda yakla k 450 y l kadar sonra s rg n giden Abidin Dino, Sinan st ne d l yor, d n yor Sinan n A rnas ta do up dev irilmesi, stanbul a gelmesi, bir ser venden ve bir sava tan sonra, S leymaniye yi, Selimiye yi g ky z ne nak etmesi, bir su damlas n n g ky z nden kopup belirli bir noktaya d mesi kadar ka n lmaz m yd Belki Sinan raslant ya inanm yordu ama, raslant Sinan a muhakkak inanm t Sinan bir ba ka ustan n, Ara G ler in foto raflar e li inde sunuyoruz. Read Sinan - Bir Düşsel Yaşamöyküsü – heartforum.co.uk

1913 y l nda stanbul da do du ocuklu u svi re ve Fransa da ge ti Robert Kolej de e itim g r rken, sanata duydu u ilgi nedeniyle orta renimini yar da b rakarak resim, karikat r ve edebiyatla u ra maya ba lad Dino nun ilk karikat r ve desenleri 1930 lu y llarda Yar n gazetesinde, ilk yaz lar Artist dergisinde yay mland 1933 y l nda sanat arkada lar yla birlikte D Grubu nu olu turdu, 1934 te Atat rk n iste iyle sinema renimi g rmek zere Rusya ya gitti 1930 lu y llar n son yar s nda Londra ve Paris e giden Abidin Dino, Gertrude Stein, Tristan Tzara ve Pablo Picasso gibi zaman n nde gelen sanat lar yla dostluklar kurdu 1938 y l nda T rkiye ye d nen sanat , arkada lar yla birlikte bu kez Liman Yeniler Grubu nu olu turdu Dino bu d nemde e itli dergilerde yay mlanan yaz ve desenleriyle yeni bir ger eklik kavram zerinde duruyordu 1940 l y llar n ba nda stanbul S k y netim Komutanl nca Adana ya s rg ne g nderilen Dino, 1950 li y llar n ba nda Paris e gitti ve ya am n orada s rd rd Resimleri, d nyan n d rt bir yan nda resmi ve zel koleksiyonlarda bulunan nl sanat , aralar nda Pertev Naili Boratav n T rk Masallar , N z m Hikmet in Kuvayi Milliye ve Ya ar Kemal in Deniz K st gibi yap tlar n n da bulundu u kitaplar resimledi Abidin Dino, 1993 y l nda Paris te ld l m nden sonra, K sa Hayat yk s , Kel ve Verese adl oyunlar Eller, Pera Palas, Sinan adl anlat lar ile 1938 1993 y llar aras nda yazd yaz lar K lt r, Sanat ve Politika st ne Yaz lar ba l yla yay mland.


   Sinan - Bir Düşsel Yaşamöyküsü
 By Abidin Dino IBN : Format : Paperback – heartforum.co.uk
 • Paperback
 • 100 pages
 • Sinan - Bir Düşsel Yaşamöyküsü
 • Abidin Dino
 • Turkish
 • 11 June 2018

10 thoughts on “ Sinan - Bir Düşsel Yaşamöyküsü

 1. Fatih Ozcan says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here uzun zaman sonra ilk defa bir kitab elime ald ktan sonra bitirmeden b rakmad m belki mimar sinan hayran oldu umdan belki de abidin dino nun harika uslubundan kitap bir porsiyon su muhallebisi gibi abucak bitiverdi.

 2. Dwhale says:

  Hep bahsedilen Mimar Sinan dan ziyade onun ocuklu u, gen li i, heyecanlar n n Abidin Dino nun duru anlat m yla bize aktar lmas hsan Oktay Anar okumay seviyorsan z be enebilirsiniz.

 3. Abdullah says:

  Sinan n do umundan ba layarak bir hikaye kahraman gibi anlat lm Kitapta sinan n istanbula olan sevdas ndan ve dev irilmesinden bahsedilmektedir.

 4. Sinan Öner says:

  Abidin Dino, Mimar Sinan anlatt Sinan Bir D sel Ya am yk s kitab nda, Mimar Sinan la ilgili y llar nce yazd kitab geni letmi ve biraz de i tirmi , m thi bir kitap yay nlam Abidin Dino, Adanal bir aristokrat ailenin evl d , daha sonra Ankara da ve stanbul da sanat alan nda e itim g r yor ve yapt eserlerle ok ge meden nlenen bir Ressam oluyor, Abidin Dino, Cumhuriyet in ilk y llar nda D Grubu ba l kl bir Ressamlar Grubu olu turuyor, Elif Naci, Agop Arad, E ref ren, Nu A...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *