Viran Dağlar
   Viran Dağlar
Ulus uluk ak mlar n n, etnik at malar n etkisi ve Osmanl n n egemenli ini kaybetmesiyle Balkanlar n imparatorluktan kopu s recini anlatan roman, Makedonya daki u beyi bir ailenin son temsilcisinin ya am yk s zerine kurulu. Free Download [ Viran Dağlar ] By [ Necati Cumalı ] – heartforum.co.uk

Necati Cumal edebiyata yal n iirlerle ve g l Sabahattin Ali etkileri ta yan hikayelerle girmi , giderek zg n bir soluk olu turmu usta bir T rk edebiyat s d r.1921 y l nda bug n Yunanistan s n rlar i inde bulunan o d nemin Rumeli Vilayet i Celilesine Manasd r a ba l ve Cuma beyleriyle me hur olan Cuma kazas nda do mu , ailesi 1923 T rkiye Yunanistan N fus M badelesi kapsam nda T rkiye ye g ederek zmir in Urla il esine yerle mi tir Orta renimini zmir Atat rk Lisesi nde 1938 , y ksek renimini ise Ankara niversitesi Hukuk Fak ltesi nde 1941 tamamlam t r Ankara da Toprak Mahsulleri Ofisi nde 1941 1942 , G zel Sanatlar Genel M d rl nde 1945 al m t r Askerlik sonras Urla ve zmir de avukatl k ve memurluk yapm t r 1945 1957 1957 1959 y llar nda T rkiye nin Paris B y kel ili i Bas n Ata eli i nde al m t r 1959 1963 y llar nda stanbul Radyosu nda redakt rl k yapan Cumal , sonraki y llarda ya am n roman ve oyun yazarl ile s rd rd 10 Ocak 2001 tarihinde yakaland karaci er kanserinden kurtulamayarak stanbul da hayata veda etti.1940 lardan itibaren Varl k, Servet i F nun Uyan , Yeni nsanl k gibi dergilerde iirler yay mlam t r lk kitab K z l ullu Yolu 1943 tarihlidir kinci kitab askerli i esnas nda terhisine yak n ge irdi i zehirli s tma hastal y z nden g nderildi i hava de i ikli inde yaz lm olan Harbe Gidenin ark lar d r 1945 1945 y l ndan itibaren iir, yk , roman ve tiyatro t rlerinin hepsinde birden r n veren Necati Cumal , zaman zaman deneme alan na da el atm t r

Best Read Kindle ePUB 
   Viran Dağlar
 By Necati Cumalı – heartforum.co.uk
 • Paperback
 • 484 pages
 • Viran Dağlar
 • Necati Cumalı
 • Turkish
 • 05 May 2019

10 thoughts on “ Viran Dağlar

 1. Selman dinler says:

  Necati Cumal n n Balkan Sava lar ve sonras ndaki da lmay anlatt bir roman Olduk a uzun, 500 sayfa Lirik ve epik bir anlat mla, uzun uzun anlatm o topraklar Cumal Balkanlar n son beyi, Gori ka Beyi Z lfikar Bey evresinde kurmu hikayesini Z lfikar Bey ger ek bir ki i, Cumal n n da yak n akrabas ym Cumal n n ailesi daha sonra zmir demi e g m ler Dolay s yla hikaye yitip giden bir ya am n, ya am tarz n n h zn n ta yor Ama Ya ar Kemal gibi sulu z rtlak duygusal ve de Necati Cumal n n Balkan Sava lar ve sonras ndaki da lmay anlatt bir roman Olduk a uzun, 500 sayfa Lirik ve epik bir anlat mla, uzun uzun anlatm o topraklar Cumal Balkanlar n son beyi, Gori...

 2. ülgen says:

  Bir Makedonya beyinin, Balkan sava ve birinci d nya sava d nemine denk gelen k sa ve hareketli hayat n 500 sayfada anlatan, yal n bir Necati Cumal kitab Son Osmanl Beyi olarak Z lfikar Bey Rumelideki T rklerin yazar n g z nden bir temsilcisi gibi Vatan i in sava yor, d r st ve yard msever Rumelideki halklar n sava a ra men asl nda bar i erisinde ya amalar , birbirlerine olan destek ve dayan malar g zelce anlat l yor kitapta Rumlara ya da Bulgarlara kar en ufak nefret s ylemi Bir Makedonya beyinin, Balkan sava ve birinci d nya sava d nemine denk gelen k sa ve hareketli hayat n 500 sayfada anlatan, yal n bir Necati Cumal kitab Son Osmanl Beyi olarak Z lfikar Bey Rumeli deki T rklerin yazar n g z nden bir temsilcisi gibi Vatan i in sava yor, d r st ve yard msever Rumeli deki halklar n sava a ra men asl nda bar i erisinde ya amalar , birbirlerine olan destek ve dayan malar g zelce anlat l yor kitapta Rumlara ya da Bulgarlara kar...

 3. Leyla Ballul says:

  Balkan Sava lar hakk nda, ak c bir kurguyla, g zel tarihi bilgisi veriyor Makedonyal ana karakter Z lfikar bey, zg rl , birlik olma hissini, liderlik ruhunu ve ba ka bir s r nitelik ta yan g zel anlat lm ilgin bir karakter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *